Triết lý kinh doanh: Đổi mới, kiên trì và trung thực

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp thép cạnh tranh nhất thế giới

Sứ mệnh

Là đầu tàu của ngành thép trong tương lai

Nhận thức văn hóa

Kiến thức và Hành động

Văn hóa Doanh nghiệp